bayyinaat

ANNABTA

Tabbas mun qudurce a cikin Manzanni akwai manyansu guda biyar, su ne ma’abota sababbin shari’o’i da sabon littafin Allah

Annabta 2

Don haka ne tarihi ya rawaito mana cewa; Yahudawa da yawa sun kasance suna kaiwa da komowa a Madina kafin zuwan addinin Musulunci domin jiran bayyanarsa

SHIANCI 12

Mustashriki Duzi ya na ganin cewa asalin Shi’anci mazhaba ce mai dauke da tunanin Farisanci, wannan kuwa ya kasance sakamakon cewa Larabawa suna rayuwa ne

SHIANCI 11

kuma ya san hakan batacce ne saboda wasu dalilai kamar haka: a- Akidun Shi'a sun cika litattafai masu yawa wadanda su ne madogara, kuma kowa ya na iya dauka ya karanta,

Tauhidi A Buhari Da Musulim 3

Batun mamaki da dariyar da Allah ya yi wa wasu mutane kan ayyukan da suka yi. Batun dariyar da Allah (s.w.t) ya yi wa wani wanda ya yi masa wayo
1 2 3 4 5 6 7 8