bayyinaat

Babban Shafi
Nemowa
Sigar lafazin kulla auren mutu'a shi ne, bayan an ambaci kudi ko nawa ne zai ba ta, ko kuma mene ne zai yi mata a matsayin sadaki kamar koyar da ita ilimi, ko wani aiki da zai yi mata, sai mace ta ce: