bayyinaat

Al umma
Alakar Addini
Kuma ku taimaki juna a wajen aikin kwarai da kuma takawa” (Sura Ma’ida aya ta 2)
Allah yana son masu kyautatawa}(1) . Abin da za a gano a wannan ayar shine Manyan Mutane basa gafartawa wasu kura-kuransu kawai, kai kyautata musu ma suke yi suyi musu alheri ma.
DABI’U DAGA MAGANGANUN MANZON ALLAH (S.A.W): Manzon Allah (s.a.w) a wata ruwaya yake cewa: (( Na horeku da kyawawan dabi’u, lallai kyawawan dabi’u ba makawa suna Aljanna, kar kuyi mummunan halaye, tabbas munanan haliye ba makawa suna cikin wuta))
Bayan haka: Tabbas ilimi na Aklak shine: ilimin da yake sanar da mu siffofin ruhi masu kyau da marasa kyau, kamar yadda yake sanar da mu ayyukan kirki da wadanda bana kirki ba. Bugu da kari gashi yana bayyana mana yadda za a samu wasu da yadda za a nisancewa wasu dabi’un.
imam (as) yana cewa: (أما علمت ان صلة الرحم تخفف الحساب). Ashe baka san cewa sadar da zumunci na saukaka hisabi ba.
dan shu'umanci yana kasancewa cikin wani to yana cikin harshe* ku taskace harsunanku kamar yadda kuke taskace dukiyoyinku ku yi taka tsantsan da son ranku kamar yadda kuke taka tsantsan da makiyanku.
1