bayyinaat

Al umma
Al ummar Shia
"Amma hakkin Allah mafi girma, shi ne ka bauta masa, ba ka yi tarayya da shi da wani abu, idan ka yi haka da ihlasi, to Allah ya daukar maka alkawari a kansa cewa zai isar maka lamarin duniya da lahira, kuma ya kiyaye maka abin da kake so daga cikinsu".
Sannan sai ya fitar da hakkoki a kanka zuwa ga waninka daga ma'abota hakkoki a kanka, sai ya wajabta su a kanka; hakkoki jagororinka, sannan sai hakkokin al'ummarka, sannan sai hakkokin danginka; wadannan su ne hakkokin da sauran hakkoki suke rassantuwa daga garesu.
Kuma mafi girman hakkin Allah a kanka shi ne wanda ya wajabta maka ga kansa daga hakkinsa wanda shi ne asalin hakkoki, sannan sai kuma abin da ya wajabta maka ga kanka tun daga samanka kanka har zuwa tafin kafarka, a bisa sassabawar gabobinka.
Risalatul Hukuk: Shi ne wannan littafin da yake gaban mai karatu, shi dai wani tari ne na bayanai daga koyarwar Imam Ali dan Husain (a.s) da yake kunshe da hakkokin dan Adam daban-daban.
Makarantun fikihu su ne madafa ta farko na cigaban ilimi da tunani ga kowane shi’a duk inda yake, domin shi’anci a yau bai gushe ba yana samun haske daga akida da akhlak da kuma ayyuka a matsayin daidaiku da kuma jama’a gaba daya, daga hauzozi da marja’o'i.