bayyinaat

Akida
Annabci
Tabbas mun qudurce a cikin Manzanni akwai manyansu guda biyar, su ne ma’abota sababbin shari’o’i da sabon littafin Allah
Don haka ne tarihi ya rawaito mana cewa; Yahudawa da yawa sun kasance suna kaiwa da komowa a Madina kafin zuwan addinin Musulunci domin jiran bayyanarsa