bayyinaat

Akida
Kadaitaka
Don haka ne ma samuwar wasu hadisai marasa yawa a cikin wasu litattafansu ba ya damunsu sakamakon cewa a wurinsu ba su inganta ba kamar yadda malamansu suka yi nuni da hakan
Batun mamaki da dariyar da Allah ya yi wa wasu mutane kan ayyukan da suka yi. Batun dariyar da Allah (s.w.t) ya yi wa wani wanda ya yi masa wayo
Akidar da aka samu daga alayen manzon Allah (s.a.w) ta yi matukar kore wa Allah samuwar wuri domin yana lizimta masa siffantuwa da siffofin bayinsa masu iyaka.
A addinin Musulunci bisa koyarwar Ahlul-baiti Allah ba jiki ba ne, kuma ba shi da siffofin masu jiki, “babu wani abu da yake kama da shi” ingantattar koyarwar
A addinin Musulunci bisa koyarwar Ahlul-baiti Allah ba jiki ba ne, kuma ba shi da siffofin masu jiki, “babu wani abu da yake kama da shi” ingantattar koyarwar
Cikar tsarkake wa gareshi kuwa shi ne kore siffofi (n halitta) daga gare Shi , saboda shaidawar dukkan abin siffantawa cewa ba shi ne siffar ba, da kuma shaidawar kowace siffa cewar ba ita ce abin siffantawar ba,
1