bayyinaat

Akida
Kadaitaka
Idan muka yi duba zuwa ga tsarin halitta gaba daya zamu ga yana da wani daidaito a cikinsa, da kayatarwa da take nuna mana mai halitta shi da yake tafiyar da shi guda daya ne.
Kirkiro Ruwayar Karya
Ya dan'uwa mai karatu wannan littafin yana son yin bincike ne kan asasin da aka gina mafi ingancin ruwayoyi a mahangar wani Bangaren musulmi da suke ganin litattafan Buhari da Muslim a matsayin mafi ingancin litattafan ruwaya. Na fara da gabatarwa kan hanyoyin salon binciken ingancin ruwaya da tace ta gun Sunna da Shi'a a matsayin wani bincike na ilimi da zai zama haske kan tsarin da al'ummar musulmi suka doru kansa wurin gano gaskiyar hadisai.
Sa’annan sai ya fuskanci ‘yan Dahriyya ya ce da su: Me ya sa kuke cewa abubuwa ba su da farko ba su da karshe?. Kuma ba su gushe ba kuma ba sa gushewa?.
Ku kuna cewa Dadadde Madaukaki (s.w.t) ya hade da Masihi Dansa (a.s). Me kuka nufi da wannan magana?. Shin kuna nufin Dadadde ya zama Fararre saboda wannan Fararren da ya hade da shi wanda shi ne Isa (a.s) ko kuna nufin Fararren da yake shi ne Isa (a.s) ya koma Maras farko kamar samuwar Dadadde wanda yake shi ne Allah?.
Na yi imani da Allah daya ba shi da abokin tarayya, na kuma kafirce wa duk wani abin bauta ba shi ba. Sannan ya ce: Allah (s.w.t) ya aiko ni zuwa ga mutane gaba daya Mai albishir da gargadi ga mutane, sannan zai mayar da kaidin duk mai kaidi kansa.
Kasancewarsa ba shi bangarori da yanke-yanke da suka hada shi, wato sai ya zama tilo a cikin samuwarsa, wannan shi ne ake cewa da shi “Ahad”. Kore masa bangarori yana iya kasancewa ta hanyoyi hudu;
2