bayyinaat

Duniyar Musulmi
Al'adun Musulunci
Saboda haka ne bahasi ya zurfafa kan maudu'in adalci da adalci cikin zamantakewa tun zamanunnukan masu nisa da suka gabata zuwa wannan zamani, an kuma
Wannan ayar ta koyar mana da taƙiyya tare da iyakance mana ma'anarta cewa imani nada rukunnai uku; ƙudurcewa a zuciya, bayyanawa a harshe da aikin gaɓɓai, wannan shine abinda imani ya hukunta a halin ya kamata na ɗabia
Da sunan Allah mai rahama mai jin qai, ya rayayye ya tsayayye, da rahamarka nake neman taimako to ka taimaka mini
ban yanke buri na ba sabida tsananin kyan girman ka, ya Allah idan zunubai na sun nesanta ni daga gareka, ka yafe min da sabida kyautata dogaro na da kai,
Idan ma mun xauka waxannan maganganu a kan kuvutar waxannan Annabawa duk sun faru ne tabbas a ranar ta Ashura, to kamar yadda Hadisan baya da suka gabata
1