bayyinaat

Duniyar Musulmi
Mas'alolin Yau
Xaya daga cikin mas’alolin da ake tuhumar shi’a da ita, ita ce batun Raja’a, wato dawuwa
Sai Imam Ridah (a.s) ya ce: haka Manzon Allah (s.a.w) yake kaebar caffa. Daga nan Ma’amun bai sake cewa komai ba sai ya yi wa dansa manoniya sai Abbas
Kamar ina ganin Shugabannin Yahudu sun sanya hannayensu
Kuma ba dukkanin Malaman Sunna ne suke riqo da ita ba, akwai da yawa waxanda suke inkarinta
Amma Kuyud abadi a cikin Kamus yana cewa Ibada ita ce biyayya kuma Ibn Faris yana karawa da cewa, ibada ita ce nuna tausasawa da kuma kaskantar da kai