bayyinaat

Duniyar Musulmi
Mas'alolin Yau
ABUBUWAN DA WAHABIYAWA SU KA SA6A DA SAURAN MUSULMAI Wahabiyawa sun sa6a da sauran musulmai kan mafiya yawan abubuwan da su ke na ijtihadi, zaka samu a iya sa6awa da wahabiyawa kan : abubuwan da ke 6ata salla,
Muslim ya ruwaito, ya ce: Yahya dan Yahya ya ba mu labari, ya ce: Na karana wa Malik daga Ibnu Shihab, daga Urwa ya karbo daga Nana Aisha, tabbas Manzon Allah (s.a.w) ya yi sallar nafila a Masallaci a cikin dare
A watan ramadhana da ya zo na 14h sai umar ya je masallacin tare da wasu cikin mutanensa sai ya ga mutane suna yin nafiloli wasu a zaune wasu a tsaye wasu kuma a zaune, wasu kuma sun yi ruku’u, wasu sun yi sujjada wasu suna yin karatu, wasu suna yin tasbihi wasu kuma suna yin kabbarar harama
Yana daga cikin riko da Sadalu, fadin Malamai cewa: Lallai Sadalu ko ta zamo abin ki ko kuma halas, kuma lokacin da daya daga cikin Malaman Shafi'iyya suka yi kokarin cewa Makaruhi ne, sai wasu suka yi musu Raddi da cewar Imam Shafi'iy
Wahabiyawa na dauki da tunanunnuka da yawa da ya sa6awa sauran musulmi cikin abubuwa dabana – daban, ba kamar sauran musulmi
Kalmar "shi'a" a magana: suna ne da ake gayawa mabiya Imam Ali bin Abi Xalib (AS) da mataimakan sa tun daga zamanin Manzon Rahama (SAW) ba wanda ya sa musu wannan sunan sai Manzon Rahama (SAW), daga litattafan Ahlus sunna kamar yadda zamu kawo inda su ka zo a nan gaba.