Surar Kecewa

Surar Kecewa

Tana karantar da tabbatar Tashin Kiyama, kuma duka abin da ake aikatawa idan ba na tattalin Kiyamar ba ne, to, ya zama wahalar da kai, maras amfani, da bata lokaci. Fatanmu Allah ya sa mu samu damar ci gaba da wannan fassara.
Surar Masu Tauye Awo

Surar Masu Tauye Awo

Tana karantar da wajabcin tsare hakkokin mutane tsakaninsu a ciniki da wasu mu’amalolin zamantakewa. Wannan sura tana magana mai muhimmanci kan munana ayyuka da sakamakonsu da abin da zai zama sakamako a lahira.
Surar Alfijir

Surar Alfijir

Surar Alfijir, tana koyar da mu abubuwa masu yawa na rayuwar mutum da godiya ga Allah ko butulce wa ni'imarsa. Muna fatan za a ci gaba da bibiyar abin da muke kawo muku na fassara da tarjamar surorin Kur'ani, da fatan za a taya mu addu'a don samun ci gaban hakan.
Surar Mai Rufewa

Surar Mai Rufewa

Tana karantar da yin hujja da abin da ake iya gani da ido domin a fahimci abin da ake gani da hankali, gwargwadon tunanin abokin magana. Muna fatan za a ci gaba da bibiyar abin da muke kawo muku na fassara da tarjamar surorin Kur'ani, da fatan za a taya mu addu'a don samun ci gaban hakan.
Surar Mafi Daukaka

Surar Mafi Daukaka

Tana karantar da cewa rayarwa da matarwa a hannun Allah suke, su kuma nau’i-nau’i ne. Muna fatan za a ci gaba da bibiyar abin da muke kawo muku na fassara da tarjamar surorin Kur'ani, da fatan za a taya mu addu'a don samun ci gaban hakan.
1 2 3 4