Halifan Annabi 3

Ga wani bayani akan zuhudun sa a wata wasiqa da ya rubutawa Usman bn Hanif

Halifan Annabi 2

Haka ma munsan cewa Annabi (s.a.w) a yaqi daban-daban ya tabbatar da jarumtar Aliyu (a.s) misali a yaqin khandaq inda Imam Ali ya kara da Amru

Halifan Annabi 1

Bayan haka tabbas Allah maxaukakin sarki bai halicci wannan duniya don wasa ba

Tarihin musulnci 2

Abu xalib ya tafi Sham tare da Muhammad (s.a.w) a lokacin da yake kan ganiyar samartakarsa a tare da tawagar

Tarihin musulnci 1

Mutane masu hankali da hikima na bawa tarihi muhimmanci na musamman, kamar yadda Imam khimani yake cewa: “Tarihi malamin mutane ne”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10